top of page
indiening

Privacy beleid

Voetzorg Tessa (eenmanszaak van Tessa Caudron) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.


In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen bij het contact met klanten en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Voetzorg Tessa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 1. Gegevens die u aan ons verstrekt tijdens onze rechtstreekse contacten:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, ...

  • Voor de behandelingen en producten noodzakelijke medische informatie;

  • Informatie over de behandelingen of producten die u bij TESSA heeft gekocht of zou willen aankopen, persoonlijke interesses en voorkeuren die u tijdens onze contacten meedeelt;

  • Uw terugkoppelingen met betrekking tot behandelingen of producten die u bij TESSA  heeft gekocht, opmerkingen, suggesties, klachten en alle andere feedback;


 2. Gegevens die u verstrekt via het gebruik van de website www.voetzorgtessa.be of Instagram pagina van TESSA:

  • Informatie over zoekopdrachten, bezochte pagina’s en websites d.m.v. cookies, gegevens die u zelf invoert op de voormelde platforms en andere gegevens waarvoor u toegang heeft verleend bij het gebruik van deze platforms.


 3. TESSA verwijst via haar communicatiekanalen ook naar andere platforms en websites, die niet door TESSA worden beheerd. Wanneer u deze links bezoekt, raden wij u aan om u te informeren over de door deze platforms en websites gehanteerde privacy policy.Minderjarigen

 1. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


 2. Mochten te goeder trouw toch gegevens van minderjarigen worden verwerkt, zonder dat daarvoor de vereiste toestemming werd gegeven, dan verwijderen zij deze zo snel als mogelijk na kennisname hiervan uit onze bestanden.


 3. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen. Deze doeleinden zijn:


• Het aanbieden en leveren van de door u gevraagde behandelingen en/of producten; 

• Het afrekenen van de geleverde behandelingen en producten;

• Het beheren van de website en andere informatiekanalen van TESSA, alsook het beveiligen ervan;

• Het optimaliseren van onze behandelingen en productengamma en de marketingstrategieën in dat kader;

• Het versturen van e-mails of berichten naar aanleiding van de door u vastgelegde afspraken of bestellingen;

• Het personaliseren en versturen van nieuwsbrieven, advertenties, informatie en uitnodigingen;

• Het personaliseren van aan u te verstrekken behandelingen of producten en de daarbij horende ondersteunende diensten, informatie, of andere mededelingen die hiermee verband houden;

• Statistische doeleinden (hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel geanonimiseerd);

• Het naleven van de op onze activiteiten van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin van het woord;

• Overige doelstellingen waarvoor u specifiek toestemming wordt gevraagd.

​​

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan Voetzorg Tessa  te verstrekken of uw akkoord te

geven tot het verwerken ervan voor bovenvermelde doeleinden. In bepaalde omstandigheden zal het echter nuttig zijn om bepaalde persoonsgegevens mee te delen, zodat een correcte behandeling of advies kan worden verstrekt en de op onze activiteiten van toepassing zijnde regelgeving kan worden nageleefd. In bepaalde gevallen kunnen bovendien bepaalde van onze diensten niet leverbaar zijn.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij onder andere de volgende taken uitbesteden:

- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);

- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. CRM systeem, ...);

- het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

- boekhouding en betalingen.

Met elk van deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, evenals derden gevestigd in een land buiten de EER, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@voetzorgtessa.be

U heeft recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

U heeft recht op verbetering en aanvulling van uw gegevens, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn, of op het wissen of beperken van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U heeft het recht om op ieder moment uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens, het gebruik ervan voor marketingdoeleinden of het verstrekken van uw gegevens aan derden, te beperken of in te trekken, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van TESSA. Het gebruik van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen, tenzij het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele en wettelijke verplichtingen van TESSA. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

U erkent dat bij weigering van mededeling van uw persoonsgegevens of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zullen zijn.

U kan uw rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen per e-mail aan info@voetzorgtessa.be of door het gebruik van de contactinformatie vermeld op onze website www.voetzorgtessa.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.


TESSA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de toepasselijke regelgeving is vereist.

Wij hebben passende en voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens TESSA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;


 • We anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;


 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


 • Betalingsgegevens worden beschermd door de standaard methodes die in België van toepassing zijn om persoonlijke financiële informatie te beschermen;


 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, of contact@apd-gba.be.

TESSA kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 april 2021. Oudere versies van onze privacy statement zullen worden gearchiveerd. Stuur ons een e- mail als u deze wenst te raadplegen (info@voetzorgtessa.be).
TESSA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:


Tessa Caudron

Bommelhoek 44,

9840 De Pinte

info@voetzorgtessa.be

+32 472 48 77 40

bottom of page